Thursday August 20, 2020
Scotiabank Arena | Toronto | Ontario